top of page

PRIVACYVERKLARING

Werkgelukt hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Werkgelukt houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. In deze privacyverklaring kunt u lezen wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, welke persoonsgegevens Werkgelukt voor welk doel verwerkt en hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijkheid en contact

Werkgelukt, ingeschreven in het Handelsregister met KVK-nummer 77470559 en gevestigd aan de Van Deventerlaan 29 te Voorburg, geldt als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eigenaar van Werkgelukt is Suzanne Nieuwenhuijs, te bereiken via email: info@werkgelukt.com, of telefonisch: 06-16080804.

 

Persoonsgegevens die Werkgelukt verwerkt

Werkgelukt verwerkt uw persoonsgegevens alleen nadat u deze gegevens aan Werkgelukt hebt verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, door aanmelding voor de mailinglist of omdat u contact hebt opgenomen met Werkgelukt met het oog op de diensten van Werkgelukt of doordat u een overeenkomst met Werkgelukt bent aangegaan. Het kan ook dat Werkgelukt uw gegevens verwerkt omdat u deelneemt aan een training, sessie of workshop van Werkgelukt.

 

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die Werkgelukt kan verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Functie

 • Bedrijfsnaam en BTW nummer

 • IBAN nummer en andere relevante betalingsgegevens

 • Afgenomen diensten (training, sessie of workshop)

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • Skype- en/of LinkedIn- en/of Instagram-naam

Doeleinden van verwerking 

Werkgelukt verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • het maken van offertes en opdrachtbevestigingen;

 • persoonlijke coaching/inspiratiesessies/workshops/trainingen/adviestrajecten;

 • maken en wijzigen van afspraken;

 • sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • administratieve doeleinden, zoals financiële boekhouding, facturering en afdracht belastingen.

 

Werkgelukt verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het bereiken van voornoemde doelen.

Grondslagen voor de verwerking

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw expliciete toestemming;

 • uitvoering van een overeengekomen opdracht (persoonlijke coaching/inspiratiesessies / workshops / trainingen / adviestrajecten) dan wel het maken van een offerte daarvoor;

 • nakomen van een wettelijke verplichting, zoals afdracht van belastingen en/of financiële administratie.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en (met uw toestemming) voor eventuele vervolgopdrachten. Gegevens die Werkgelukt nodig heeft voor financiële administratie en belastingafdrachten, worden conform de wettelijke bewaartermijnen (7 jaar) bewaard.

 

Cookies

Werkgelukt maakt gebruik van de website: www.werkgelukt.com. Deze website wordt gehost door Wix en deze website verzamelt functionele cookies, zodat de website kan functioneren. Werkgelukt maakt geen gebruik van cookies in het kader van marketing- en communicatie activiteiten en houdt geen gegevens bij van website bezoekers van Werkgelukt, ook niet via Google Analytics.

 

Verstrekking aan derden en/of buiten de EEA

Uw gegevens worden niet doorverkocht aan of gedeeld met derden, tenzij:

 • met uw toestemming een derde is ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst en deze derde de gegevens nodig heeft voor een goede uitvoering van zijn of haar taak;

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijke verlichtingen zoals financiële administratie en afdrachten van belastingen.

 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt buiten de EEA.

 

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om uitleg te krijgen over de manier waarop Werkgelukt uw persoonsgegevens verwerkt. U kunt ook per email uw gegevens opvragen en inzien en Werkgelukt vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of aan een andere organisatie over te dragen. U kunt ook uw bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. U ontvang z.s.m., bij voorkeur binnen een week, een reactie op uw verzoek. U kunt op elk moment uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen aan info@werkgelukt.com, vermelding van uw offerte-of factuurnummer en contactgegevens.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Werkgelukt via info@werkgelukt.com. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Zie daarvoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Beveiliging

Werkgelukt maakt gebruik van de website: www.werkgelukt.com. Deze website wordt gehost door Wix en een veilige verbinding is inbegrepen in het hostingpakket. De gegevens die u invult op www.werkgelukt.nl zijn op deze manier beveiligd middels de techniek SSL om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Mocht er sprake zijn van een datalek met mogelijk nadelige gevolgen voor de klanten van Werkgelukt (opdrachtgevers en deelnemers aan sessies, trainingen en workshops e.o.) dan maakt Werkgelukt direct melding van het datalek bij de betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Werkgelukt houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 september 2022.

bottom of page