top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Werkgelukt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77470559 en gevestigd aan de Van Deventerlaan 29 te Voorburg. Btw-ID: NL003196862B67

 

Artikel 1. Definities
1.    Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Werkgelukt een overeenkomst aangaat of met wie Werkgelukt in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. 
2.    Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Werkgelukt en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst. 
3.    Diensten: alle door Werkgelukt aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waartoe opdracht is gegeven of die door Werkgelukt uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin des woord, waaronder ook alle werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht. 
4.    Deelnemers: de bij Opdrachtgever werkzame personen die deelnemen aan een door Opdrachtgever met Werkgelukt overeengekomen dienst.
5.    Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Werkgelukt ter beschikking gestelde goederen, waaronder documenten en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Werkgelukt vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van Werkgelukt en alle met Werkgelukt gesloten overeenkomsten, inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten. 
2.    Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Werkgelukt uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. 
3.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Werkgelukt derden worden betrokken. 


Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst 
1.    De door Werkgelukt gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Werkgelukt is slechts aan een offerte gebonden indien de Opdrachtgever de offerte getekend retour heeft gestuurd binnen de in de offerte gestelde termijn. 
2.    Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om informatie aan te leveren die relevant is voor het opstellen van een passende offerte.  
3.    De Overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. 


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1.    Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om alle essentiële informatie en bescheiden tijdig aan Werkgelukt te verstrekken ten behoeve van een goede opzet en uitvoering van de opdracht door Werkgelukt. 
2.    Werkgelukt zal de door haar geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap. 
3.    Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal Werkgelukt eventuele noodzakelijke aanpassingen aanbrengen en (na overleg met Opdrachtgever) eventueel meerwerk als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever bevestigen en factureren.
4.    Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van een opdracht door Werkgelukt gebeurt uitsluitend in onderling overleg. Werkgelukt accepteert geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden, door deze derde.


Artikel 5: Duur en beëindiging van de overeenkomst
1.    De tussen Werkgelukt en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur, welke periode door Werkgelukt nodig wordt geacht voor het leveren van de verzochte dienst.
2.    Werkgelukt behoudt zich het recht voor de tijdsplanning van de opdracht te herzien, indien Opdrachtgever en Werkgelukt tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 
3.    Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst - onder voorbehoud van alle rechten en weren - met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt, evenals indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld. 
4.    Werkgeluk heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten, indien deze de voortgang van de sessie, workshop of training hindert dan wel moedwillig de groepsdynamiek verstoort, zonder dat de deelnemer of Opdrachtgever recht heeft op restitutie. Werkgeluk informeert hierover direct de Opdrachtgever. Indien het past binnen het programma van de sessie, workshop of training kan een vervangende deelnemer door de Opdrachtgever worden aangewezen. Werkgeluk beslist of dit mogelijk is. 
5.    Werkgelukt is, in afwijking van hetgeen in lid 1 t/m 4 is opgenomen en naast het gestelde in artikel 11, gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Werkgelukt verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke herinnering cq aanmaning. 


Artikel 6: Annulering door Opdrachtgever
1.    Bij annulering door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de overeengekomen diensten (met uitzondering van coaching trajecten), dient de Opdrachtgever 100% van de kosten van de overeengekomen hoofdsom te betalen. 
2.    Bij annulering door de Opdrachtgever binnen 14 dagen voor de aanvang van de overeengekomen diensten, dient de Opdrachtgever 50% van de kosten van de overeengekomen hoofdsom te betalen. 
3.    In geval van coaching trajecten kan Opdrachtgever (of de coachee in dienst bij Opdrachtgever) tot 24 uur voor aanvang van een coaching sessie kosteloos een sessie annuleren. Bij annulering binnen deze 24 uur vervalt de sessie. 


Artikel 7: Overmacht
1.    Indien Werkgelukt haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder onverwachte uitval door ziekte, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Werkgelukt alsnog in staat is deze na te komen.
2.    De Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat hiervoor door Werkgelukt nadere schadevergoeding verschuldigd is. Vooruitbetaalde gelden worden, indien mogelijk, gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 


Artikel 8: Intellectuele eigendom 
1.    Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Werkgelukt ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Werkgelukt houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn en deze zonder toestemming niet vermenigvuldigen, openbaren of exploiteren en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 
2.    Werkgelukt behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 9: Geheimhouding
1.    Partijen zijn, behoudens de verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt tot openbaarmaking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
2.    Werkgelukt is gerechtigd eventuele cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de (bij de) individuele Opdrachtgevers (werkzame deelnemers), aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 


Artikel 10: Elektronische communicatie 
1.    Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Werkgelukt en de Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. 
2.    Werkgelukt en de Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen als gevolg van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 
3.    Zowel de Opdrachtgever, als Werkgelukt zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van de genoemde risico’s. 


Artikel 11. Betaling en verzuim
1.    Het honorarium van Werkgelukt bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per gewerkte tijdseenheid. 
2.    De door Werkgelukt verrichte werkzaamheden    worden binnen 1 maand na uitvoering van de overeenkomst in rekening gebracht.    
3.    Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
4.    Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Werkgelukt gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. In geval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de datum dat deze vordering oorspronkelijk voldaan had moeten worden.
5.    Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Werkgelukt hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht. 
6.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Werkgelukt en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Werkgelukt onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 


Artikel 12. Incassokosten 
Ingeval Werkgelukt om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, danwel het maximaal verschuldigde bedrag op grond van de wet.  


Artikel 13. Aansprakelijkheid 
1.    Werkgelukt zal gehouden zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog na te komen. Werkgelukt is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Werkgelukt bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
2.    Behoudens bepalingen van dwingend recht, is de verplichting tot schadevergoeding van Werkgelukt beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Werkgelukt is verschuldigd, tot een maximum van EUR 5.000.
3.    Werkgelukt is niet gehouden tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden indirecte schade. 
4.    Werkgelukt zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Werkgelukt is niet aansprakelijk voor tekortkomingen jegens de Opdrachtgever c.q. deelnemers door deze derden of voor eventuele fouten van deze derden. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. 
5.    Werkgelukt heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever te herstellen of te vergoeden, indien deze schade aantoonbaar aan Werkgelukt te wijten is. Indien de Opdrachtgever en/of deelnemers een eventuele vordering jegens Werkgelukt niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig hebben gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. 


Artikel 14 Klachtenregeling
1.    Werkgelukt is aangesloten bij de NOBTRA, de beroepsvereniging voor trainers en gebonden aan de Ethische Gedragscode van de NOBTRA. De Ethische Gedragscode is op alle door Werkgelukt uit te voeren opdrachten van toepassing. 
2.    Opdrachtgever beschikt over de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de dienstverlening van Werkgelukt bij de Klachtencommissie NOBTRA die de klacht zal afwikkelen overeenkomstig het klachtenreglement van NOBTRA.

3.    Een klacht kan betrekking hebben op: het handelen of nalaten van Werkgelukt bij de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de Ethische Gedragscode van de NOBTRA en financiële geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Werkgelukt gesloten overeenkomst.
4.    De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims of claims strekkende tot vergoeding van kosten in behandeling en doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de Trainer of Stichting NOBTRA voor eventuele schade die door (bij) de Opdrachtgever (werkzame deelnemers) is geleden. 


 Artikel 15. Persoonsgegevens 
1.    Werkgelukt gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van Opdrachtgever en bij deze werkzame personen (deelnemers). De verwerking van persoonsgegevens door Werkgelukt valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de website van Werkgelukt is een privacystatement opgenomen.
2.    Door het aangaan van een overeenkomst met Werkgelukt wordt aan Werkgelukt toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Werkgelukt uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de door haar geleverde diensten en Werkgelukt zal deze niet zonder toestemming voor andere doeleinden verder verwerken, behoudens art. 9 lid 2.


Artikel 16. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Werkgelukt en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 


Artikel 17. Wijziging algemene voorwaarden 
1.    De actuele voorwaarden zijn vindbaar op de website van Werkgelukt,  https://www.werkgelukt.com/algemene-voorwaarden
2.    Deze voorwaarden kunnen door Werkgelukt worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden gelden alleen voor nieuwe overeenkomsten en niet voor lopende overeenkomsten tenzij Opdrachtgever daarmee instemt. 

 

Vastgesteld te Voorburg op 28 november 2022
 

bottom of page